Δίκαιο διακριτικών γνωρισμάτων

Δίκαιο διακριτικών γνωρισμάτων

(σήμα, επωνυμία, διακριτικός τίτλος, διασχηματισμός και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα)
Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος
Έτος Έκδοσης: 2016 Σελίδες: 584 ISBN: 978-960-420-594-3
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 55,00
Το παρόν εγχειρίδιο καλύπτει για πρώτη φορά ολόκληρο το δίκαιο των διακριτικών γνωρισμάτων (σήμα, επωνυμία, διακριτικός τίτλος, διασχηματισμός και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα, domain name), υιοθετώντας μια ενιαία προσέγγισή του. Η ενιαία αντιμετώπιση όλου του δικαίου των διακριτικών γνωρισμάτων επιδιώκει να αναδείξει το κοινό υπόστρωμα που συνδέει το δίκαιο των σημάτων προς το ελλιπώς ρυθμιζόμενο δίκαιο των διακριτικών γνωρισμάτων που κτώνται με βάση το ουσιαστικό σύστημα (άρθρο 13 ν. 146/1914) και να “κλείσει” τυχόν κενά του. Στο επίκεντρο της ενδελεχούς και εκτενούς ανάλυσης βρίσκεται το νέο δίκαιο των σημάτων (ν. 4072/2012), όπως αυτό διαπλάθεται από την τεράστια σε όγκο σχετική νομολογία των ενωσιακών δικαστηρίων και την διογκούμενη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων. Το εγχειρίδιο αφιερώνει ειδικές ενότητες στο διεθνές και στο κοινοτικό σήμα (πλέον σήμα της ΕΕ) και τους Καν. Ρώμη Ι και ΙΙ, ενώ έχει λάβει υπ’ όψιν και τη νέα Οδηγία 2015/2436, καθώς και τον Καν. 207/2009 για το κοινοτικό σήμα (όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. 2015/2424). Αναφορές στο δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού και το δίκαιο κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού συμπληρώνουν την ανάπτυξη. Στο τέλος του έργου παρατίθεται λεπτομερές ευρετήριο.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
 
Δίκαιο Σημάτων
Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος
2007
54,00 
€ 27,00
 
Ζητήματα εμπορικού δικαίου
Λιακόπουλος Θανάσης
1997
29,50 
€ 26,55
 
 
Δίκαιο διακριτικών γνωρισμάτων
Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος
2016
 
€ 50,00
 
Δίκαιο Σημάτων
Μαρίνος Μιχαήλ-Θεόδωρος
2007
60,00 
€ 30,00