Κώδικας Ποινικής Δικονομίας  - 5

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - 5

ενημέρωση Απρίλιος 2016, έκδ. 16η
Κώδικες τσέπης
Έτος Έκδοσης: 2016 Σελίδες: 410 ISBN: 978-960-420-605-6
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας
€ 12,00

Η 16η έκδοση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, στην σειρά “Κώδικες Τσέπης”, είναι ενημερωμένη με τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν στο κείμενό του με τους νόμους 4322/2015, 4356/2015 και 4360/2016.

Με τον Ν. 4322/2015 («Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ΄ τύπου και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 42/27.4.2015) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 45Α, 111, 200Α, 239, 282, 478, 489, 574 και 578 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Μεταξύ άλλων: α) καταργείται η δυνατότητα επιβολής στον ανήλικο δράστη, με διάταξη του εισαγγελέα, της καταβολής χρηματικού ποσού μέχρι 1.000 € σε µη κερδοσκοπικό ή κοινωφελές νομικό πρόσωπο, που προβλεπόταν στην προηγούμενη μορφή της παραγράφου 2 του άρθρου 45Α΄ ΚΠΔ· β) προστίθεται νέο εδάφιο στην παράγραφο 2 του άρθρου 239 ΚΠΔ, σύμφωνα με το οποίο ο ανήλικος κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει γνώση της έκθεσης που συντάσσουν οι επιμελητές ανηλίκων συλλέγοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες μετά από εντολή του ενεργούντος την ανάκριση· γ) καταργείται η προβλεπόμενη στην προηγούμενη μορφή του άρθρου 282 παρ. 2 εδ. β΄ ΚΠΔ δυνατότητα επιβολής του μέτρου της τοποθέτησης του ανήλικου δράστη σε ίδρυμα αγωγής ως περιοριστικού όρου αντί της προσωρινής κράτησης, µε εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο ανήλικος παραβιάζει τα εξωιδρυματικά μέτρα που του έχουν επιβληθεί, οπότε είναι δυνατή η αντικατάσταση αυτών µε το μέτρο του άρθρου 122 παρ. 1 στοιχ. ιβ΄ ΠΚ· δ) η επιβολή της προσωρινής κράτησης σε ανηλίκους περιορίζεται μόνο σε πράξεις για τις οποίες είναι δυνατή η επιβολή της ποινής του περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων (άρθρο 282 παρ. 6 ΚΠΔ)· ε) προστίθεται εδάφιο β΄ στο άρθρο 478 ΚΠΔ, με το οποίο χορηγείται δικαίωμα εφέσεως κατά παραπεμπτικού βουλεύματος και στους ανηλίκους· στ) καταργείται η εγγραφή στο ποινικό μητρώο των αναμορφωτικών μέτρων που επιβάλλονται σε ανηλίκους (άρθρο 574 παρ. 3 στοιχ. α΄ ΚΠΔ).

Εξάλλου, με τον Ν. 4356/2015 («Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 181/24.12.2015) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στα άρθρα 59, 113, 279, 340, 478, 497 και 578 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Μεταξύ άλλων: α) υπάγονται και οι αναφερόμενες στο άρθρο 225 παρ. 1 στοιχ. α΄, 225 παρ. 2 εδ. α΄ και 364 ΠΚ πράξεις στην προβλεπόμενη στο άρθρο 59 παρ. 2 ΚΠΔ διαδικασία, αν ασκήθηκε ποινική δίωξη για το γεγονός για το οποίο δόθηκε η χωρίς όρκο κατάθεση ή έγινε η ψευδής αναφορά στην αρχή ή η καταμήνυση, ή για το γεγονός το οποίο ισχυρίστηκε ή διέδωσε ο υπαίτιος· β) τροποποιείται το άρθρο 113 ΚΠΔ, προκειμένου να εναρμονιστούν οι δικονομικές διατάξεις του δικαίου των ανηλίκων µε τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου των ανηλίκων, όπως διαμορφώθηκαν μετά τις πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές· γ) αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 279 ΚΠΔ, παρεχομένης της δυνατότητας στον αρμόδιο εισαγγελέα, αφού ενημερωθεί από τους ανακριτικούς υπαλλήλους, να κρίνει ότι δεν είναι αναγκαία η προσαγωγή του επ’ αυτοφώρω συλλαµβανόμενου για πλημμέλημα δράστη ενώπιόν του και να αποφασίσει αυτός να αφεθεί ελεύθερος· δ) αντικαθίσταται το άρθρο 340 παρ. 1 ΚΠΔ, αναφορικά με την δυνατότητα διορισμού συνηγόρων από το δικαστήριο σε όσους κατηγορουμένους δεν διαθέτουν συνήγορο, µε επιλογή από τους οικείους πίνακες που συντάσσουν οι δικηγορικοί σύλλογοι, προβλέπεται δε ότι οι σχετικές υποθέσεις θα εκδικάζονται υποχρεωτικά μετά από διακοπή έως 30 ημερών, προκειμένου να προετοιμαστεί κατάλληλα ο διορισθείς συνήγορος· ε) αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 478 ΚΠΔ, προσαρμοζόμενο στην νομοθετική μεταβολή του άρθρου 127 παρ. 1 ΠΚ, ώστε το δικαίωμα άσκησης εφέσεως κατά βουλεύματος να επεκταθεί και στην νέα περίπτωση επιβολής περιορισμού σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων· στ) αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 497 ΚΠΔ, επεκτείνεται δε η δυνατότητα του δικαστηρίου να κρίνει ότι η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα και στις περιπτώσεις που επιβάλλεται περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων· ζ) καταργείται η πρόβλεψη (που περιεχόταν στο άρθρο 578 παρ. 1 στοιχ. β΄ ΚΠΔ) για την καταστροφή ποινικών μητρώων ανηλίκων στους οποίους έχει επιβληθεί περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων µε την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους.

Τέλος, με τον πρόσφατο Ν. 4360/2016Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία: της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, της απόφασης-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 “Σχετικά με τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των κρατών-μελών” και της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 “Σχετικά με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ”» – ΦΕΚ Α΄ 9/29.1.2016) επήλθαν νομοθετικές μεταβολές στο άρθρο 574 παρ. 2 ΚΠΔ (εξειδίκευση των στοιχείων της ταυτότητας ενός προσώπου που κρίνονται αναγκαία για την εξατομίκευσή του, προσθήκη, ως αναγκαίων στοιχείων του ποινικού μητρώου, της ημερομηνίας κατά την οποία η περιλαµβανόμενη σε αυτό απόφαση κατέστη αμετάκλητη και του χρόνου τέλεσης της αξιόποινης πράξης).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
 
Ετών 1973-1982 -δεμένη-
Ποινικά Χρονικά - Σύνοψις Ποινικής Νομολογίας
1982
50,00 
€ 45,00
 
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
Λίβος Νικόλαος (επιμ. Θ. Καρβουνάκης)
2007
70,00 
€ 63,00
 
 
Ετών 1963-1972 -δεμένη-
Ποινικά Χρονικά - Σύνοψις Ποινικής Νομολογίας
1972
50,00 
€ 45,00
 
Συνδρομή εντύπου 2017, Φυσικών Προσώπων -με δωρεάν πρόσβαση στην online έκδοση των τελευταίων 23 ετών του περιοδικού συν ποινική νομοθεσία-
Ποινικά Χρονικά
2017
 
€ 120,00